Studenträttigheter

Som student kan det vara svårt att ha koll på de rättigheter som faktiskt finns för oss studenter på Uppsala Universitet. Här har vi samlat några av de viktigaste punkterna från universitetets egen sida för studenträttigheter som kan vara bra att känna till.

”Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas en god studiemiljö och en strukturerad studiesituation, som ska vara anpassad till studienivå och studiernas karaktär. Den schemalagda undervisningen och studenternas självstudietid ska planeras som normala 40-timmars arbetsveckor eller motsvarande för utbildning med lägre studietakt än heltid.”

Examination

 • Studenterna ska informeras om de regler som gäller för viss examination, t ex vilka hjälpmedel som är tillåtna eller (vid grupparbeten) vilket krav på individuell prestation som ställs. Vid salskrivningar gäller anonymitet.
 • En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få tentamen eller annan examination rättad och betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omtentamen. Tentamensresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Ladok.
 • Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment ska erbjudas student som av särskilda skäl, t ex olycksfall, plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra ett obligatoriskt moment.
 • Omtentamina inom viss termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum, och även på annat datum och tid än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.
 • En student ska inte kunna nekas att delta i tentamen på grund av att alla obligatoriska moment inte har fullgjorts innan tentamenstillfället. För att godkännas krävs istället att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momenten.
 • Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, vilket enligt högskoleförordningen medför rätt att få annan examinator utsedd, men som av särskilda skäl inte kan få ny examinator, har rätt till annan examinationsform.
 • Efter varje betygssättning ska studenten beredas möjlighet att av examinator få förklaring till varför ett visst betyg givits och vid felaktig rättning kunna få till stånd en ändring av åsatt betyg. Om resultat meddelas studenten genom uthämtning av originaltentamen ska studenten informeras om att det kan bli svårare att i efterhand ändra betyget. Studenten ska då erbjudas att hämta ut en kopia av tentamen.

Kursplanering och scheman

 • Ett översiktligt schema med uppgifter om tider för obligatorisk undervisning, examinerande moment och omtentamen samt en förteckning av den huvudsakliga litteraturen ska finnas senast fem veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska meddelas senast en vecka före kursstart. I de fall en viss kurs omfattar en termin eller mera ska dessa krav på framförhållning avse delkurs eller, om sådana inte finns, viss angiven tidsperiod av kurs. 
 • Såväl obligatorisk undervisning som examination bör, om inget annat anges i utbildningskatalogen, förläggas till vardagar mellan 8.00 och 17.00. Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan tidpunkt, t ex vid omtentamen. 

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö

 • Ingen på universitetet, studenter som lärare och övriga anställda, får utsättas för diskriminering eller trakasserier på grund av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om du anser att du har blivit orättvist behandlad, tveka inte att ta upp detta med berörd intuitions studierektor.
 • Studenter med funktionshinder har rätt till särskilt stöd. Här hittar du mer information om hur du går till väga om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder under dina studier.

Kvalitetsutveckling och studentinflytande

 • Studenterna ska beredas tillfälle att delta i institutionernas och fakultetsnämndernas arbete med utvärdering och utveckling. Studenterna har enligt högskoleförordningen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska förtroendevald student, då detta är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att inom kursens tid genomgå obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa.
 • Kursvärderingar, som bör vara anonyma om inte särskilda skäl finns, ska genomföras, sammanställas och användas i utvecklingsarbetet. Studenterna ska informeras om resultaten och om eventuella beslut om åtgärder.

universitetets hemsida hittar du fler studenträttigheter samt länkar till mer viktig information. Om du har några funderingar gällande punkterna ovan, tycker att det är något som saknas eller känner att du har blivit orättvist behandlad, tveka inte att kontakta K-sektionens Studiesocialt ansvariga på k-soc@utn.se eller Studierådsordförande på k-ua@utn.se.