Stormöte

En gång varje hösttermin, samt en gång varje vårtermin har K-sektionen sitt stormöte. Det är sektionens högsta beslutande organ där alla studenter demokratiskt beslutar om sektionens verksamhet och framtid. Dessutom utlyses sök till styrelsen och alla förtroendposter, där stormötet tillsätter kandidaterna för dessa poster.

Vad som ska tas upp under varje stormöte och vilka regler som gäller anges i K-sektionens stadgar. Kallelsen till mötet och handlingar skall ges ut minst två veckor i förväg, vilket Ordförande är ansvarig för. De som sitter i valberedningen ansvarar för att utlysa sök för alla poster som skall tillsättas, hålla intervjuer med de sökande för att sedan kunna ge en nominering till stormötet för samtliga poster. Förutom alla valen beslutar stormötet även om propositioner som styrelsen lägger fram, samt eventuella motioner från medlemmarna.

Inför varje stormöte håller ofta styrelsen i valfläsk där det bjuds på fika och du får möjlighet att ställa frågor. För att sektionen ska fortsätta allt fantastiskt vi gör är det otroligt viktigt att du närvarar på stormötet och att du engagerar dig! Under själva stormötet bjuds du vanligen på mat och fika också!
K-sektionen tipsar!

Ordlista

Stormöte = sektionens högst beslutande organ

Proposition = förslag från styrelsen

Motion = förslag från sektionens medlemmar

Acklamation = röstning genom att ropa ”Ja”

Votering = anonym omröstning

Yrka = ge förslag på något

Jämka = hålla med någon annans yrkande

Dra streck i debatten = avsluta pågående diskusisonen efter sista talare

Justerare = har som uppgift att opartiskt justera och godkänna mötesprotokollet

Rösträknare = meddelar mötesordförande om fördelning av rösterna i beslut med votering

Mötesregler

 • Minst 20 medlemmar måste vara närvarande för att stormötet ska vara giltigt.
 • Alla studenter har motionsrättoch motioner ska in till styrelsen senast 1 vecka innan stormötet. Mall finns i dokumentarkivet.
 • Behöver du gå från mötet tidigare måste du meddela styrelsen senast dagen innan
 • Känner du att diskussionen inte längre leder någon vart kan du välja att yrka för att dra streck i debatten.
 • Vill du tala eller om du har en fråga räcker du upp handen.
 • Beslut tas genom acklamation. Vid flera alternativ utnyttjas votering. Beslut tas med enkel majoritet om inget annat anges.
 • Vid acklamation frågar mötesordförande stormötet om de kan anta det aktuella fö Alla för ropar då ”Ja”. Sedan ställs frågan om någon är emot beslutet, är så fallet ropar man ”Ja” då.

Personval

 1. Ansökan görs via valberedningen och de ansökningsformulär som läggs ut. Efter det blir du kallad till intervju. Valberedningen håller sekretess och meddelar ej de sökande om de blir nominerade eller ej. Du kan också välja att kandidera till en post på plats under stormötet.
 2. Valberedningens nominering är enbart en rekommendation, det är stormötet som tar beslutet.
 3. Valberedningen kommer be alla som sökt, eller ämnar att söka på plats att komma upp. Du kan när som helst dra tillbaka din ansökan om du vill.
 4. Varje kandidat får hålla ett anförande om varför de ska bli valda. Övriga kandidater lämnar salen under tiden. Det är bra att förbereda anförandet innan, försök att hålla det till maximalt 5 minuter. Därefter får stormötet ställa frågor till dig.
 5. När alla sökande haft sitt anförande får de lämna salen och stormötet håller diskussion om samtliga kandidater. Varje kandidat får i förväg välja en person som talar för dem specifikt. Helst under 5 minuter.
 6. Därefter går stormötet till beslut. Beroende på antalet kandidater till posten görs valet via acklamation eller votering.
 7. Någon från styrelsen eller valberedningen går sedan ut till kandidaterna och meddelar vem som blivit tillsatt.
 8. När kandidaterna kommer in igen är det viktigt att vi inte applåderar av respekt för de som inte blev valda till posten!

Diskussion

Under diskussionen om de olika kandidaterna talar vi aldrig ner någon, utan bara gott om de vi får förtroende för. Håll alltid god ton mot varandra!

Varje stormöte

Fyra ledamöter till valberedningen

Biträdande Klubbmästare

Biträdande Företagskontakt

Höstmötet

Vårmötet

Ordförande

Kassör tillika Vice Ordförande

Internationellt ansvarig tillika Sekreterare

Studierådsordförande

Studiesocialt ansvarig

PR- och webbansvarig

Idrottsansvarig

Internrevisor

Fyra ledamöter till UTNs fullmäktige

Rekryteringsansvarig

Tre representanter till programrådet

Representant i UTNs valberedning

Studentrepresentant till instituionsstyrelsen för Kemi Ångström

Studentrepresentant till instituionsstyrelsen för Kemi BMC

Läs igenom handlingarna innan mötet så du vet vad som kommer tas upp. Har du sökt en post, läs också igenom postbeskrivningen eller arbetsordningen innan. Hör av dig till styrelsen om du har frågor eller är sugen på att engagera dig!
K-sektionen tipsar!